LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Literárně-dramatický obor je velmi specifický v tom, že nemá přesně určené hranice, což poskytuje pedagogům i žákům velkou svobodu. Cílem je vést žáky k tomu, aby byli schopni sami tvořit a následně vystupovat před publikem.
Vytvářet během hodin bezpečné prostředí, ve kterém se nebudou bát improvizovat a rozvíjet svoji kreativitu. Rovněž pochopení významu a obsahu již napsaného textu a podpora psaní textu vlastního.

Divadelní část výuky probíhá formou cvičení a her, během kterých se žáci učí hernímu jednání v rolích či situacích a spolupráci se skupinou. Součástí výuky je hlasová a pohybová průprava i teoretický základ nutný pro tvorbu divadelního projevu.
Výstupem celoroční práce jsou inscenace, které společně během výuky žáci s pedagogem tvoří.

Součástí literárně-dramatického oboru je možnost nabývání praxe při moderování školních akcí, umělecký přednes nebo účast na mezioborových projektech ZUŠ Folklorika.